Franšízor

Práva a povinnosti franšízora

Takto mohou být upravena ve smlouvě o franšízingu:

 • Franšízor se zavazuje, že Franšízantovi nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami poskytne plnění dle této smlouvy, nejpozději však do 10 dnů od dokončení provozovny Franšízanta.
 • Franšízor je oprávněn upravit v přiměřené lhůtě obsah svého plnění podle konkrétních podmínek tak, aby rozsah plnění podle této smlouvy zůstal nezměněn. Pro takový případ se sjednává, že tyto změny a doplňky plnění dle této smlouvy budou Franšízorem písemně sděleny Franšízantovi.
 • Franšízor se zavazuje, že bude vyvíjet činnost, která by podle požadavků Franšízanta mohla zlepšit plnění podle této smlouvy.
 • Franšízor se zavazuje, že bude Franšízantovi nabízet školení pro zaměstnance a umožní vždy takové školení v místě Franšízanta.
 • Franšízor je oprávněn kdykoliv v běžné pracovní době vstoupit do provozovny Franšízanta za účelem kontroly plnění podmínek této smlouvy. Reklamace, soupis závad, plnění smlouvy budou sepsány vždy formou protokolu, který podepíší obě strany s uvedením termínu stanoveného pro odstranění případných závad. Franšízant se zavazuje, že bez prodlení provede takové změny ve své činnosti, které mu v tomto protokole doporučí Franšízor.
 • Oprávnění dle odst. 5 tohoto článku se vztahuje také na kontrolu podkladů hospodaření, účetních a daňových podkladů, včetně seznamu obchodních partnerů Franšízanta. Franšízant se zavazuje bez prodlení na požádání podat k takovým dokladům doplňující písemné vysvětlení pro potřeby Franšízora.
 • Franšízor zřídí pro obchodní činnosti Franšízanta kontrolní systém účetních a hospodářských podkladů a bude předkládat na požádání Franšízanta srovnávací údaje o výkonech srovnatelných jiných Franšízantů, to vše při zachování mlčenlivosti o konkrétních subjektech. Franšízant souhlasí s tím, aby takové údaje (návrhy na zlepšení činnosti) byly použity Franšízorem pro doporučení jiným Franšízantům, kterým bude Franšízor poskytovat Franšízu.

Celou smlouvu naleznete v produktu Firemní právník on-line.

Výhody franšízingu pro franšízora

 • Vytvoření vlastní sítě a její další zahušťování
 • Rozšíření přímého podílu na trhu
 • Intenzivní zpracování trhu
 • Výhodnější financování, snížení nákladů na otvírání nových provozoven
 • Získání příjmů pro vývoj know-how
 • Rychlé uplatnění jedné myšlenky s malými náklady
 • Kvalitnější řízení a kontrola prodeje výrobků
 • Odbytová jistota
 • Výhodný nákup a snížení nákladů
 • Jednotná prezentace a propagace navenek
 • Zvýšení obchodní síly  a posílení image firmy
 • Kvalitnější personální obsazení jednotlivých prodejen

Z podkladů RNDr. Jiřího Lošťáka k semináři Budování franchisové sítě – jak na to?

Staňte se úspěšným franšízorem, jako franšízor vybudujte vlastní franšízovou síť a veďte své franšízanty k úspěchu.