Franšízant

Práva a povinnosti franšízanta

Takto mohou být upravena ve smlouvě o franšízingu:

 • Franšízant není oprávněn postoupit třetím osobám jakékoliv oprávnění z této smlouvy.
 • Velikost a umístění provozovny franšízanta je specifikována v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Franšízant se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy velikost provozovny nezmění tak, aby celková plocha provozovny se zmenšila o 5 m2. V případě nutnosti provedení změny velikosti nebo umístění provozovny se vyžaduje písemný souhlas franšízora.
 • Franšízant se zavazuje na dobu trvání této smlouvy k obchodnímu vedení provozovny a současně se zavazuje na své náklady zajistit kvalifikované pracovníky k výkonu obchodní činnosti po dobu trvání této smlouvy.
 • Franšízant se zavazuje, že ponese veškeré náklady potřebné ke splnění všech podmínek této smlouvy.
 • K dobré prezentaci vůči třetím osobám se franšízant zavazuje, že bude během doby trvání této smlouvy udržovat svoji provozovnu, zejména po běžnou provozní dobu obvyklou v místě umístění provozovny, stále otevřenou a obsazenou kvalifikovanými zaměstnanci v počtu určeném franšízantem pro tu kterou část dne. Minimální rozsah provozní doby a počet zaměstnanců je specifikován v příloze č. 3 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
 • Franšízant se zavazuje zajistit vzdělávání svých zaměstnanců v nezbytně nutném rozsahu, který je potřeba pro výkon činnosti na základě této smlouvy.
 • Franšízant se zavazuje bez prodlení informovat písemnou formou franšízora o podstatných změnách v provozovně i ve vývoji obchodů, o vývoji svých obchodních vztahů a o obchodní situaci na trhu, pokud by tyto skutečnosti měly vliv na vývoj obchodní činnosti v provozovně.
 • Franšízant bude bez prodlení prokazovat na vyžádání franšízora údaje podle kontrolního systému účetních podkladů včetně údajů o výkonech v provozovně podle přílohy č. 4 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
 • Franšízant tímto prohlašuje, že neuzavřel žádnou jinou smlouvu, která by svým obsahem mohla ovlivnit plnění této smlouvy. Současně prohlašuje, že neuzavřel jinou smlouvu, která by svým obsahem byla obdobná této smlouvě. Franšízant se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy neuzavře žádnou jinou smlouvu obdobnou této a zdrží se všech jednání, která by mohla poškodit obchodní činnost v provozovně uvedené v této smlouvě. Franšízant se zavazuje, že bude dodržovat pravidla soutěžního jednání a případné porušení pravidel soutěže oznámí bez prodlení franšízorovi. Případné podklady o nekalosoutěžním jednání třetích osob franšízant předá bez prodlení franšízorovi a zavazuje se podporovat franšízora v právních krocích vůči třetí osobě, která se dopustila nekalosoutěžního jednání.
 • Franšízant se zavazuje, že ve veškeré korespondenci s třetími subjekty bude uvádět vždy platné logo franšízora. Totéž platí i pro faktury, pokladní stvrzenky a otisky razítka.
 • Franšízant se zavazuje, že bude nejméně 3 % ze svého ročního obratu investovat podle vlastního uvážení do vlastní, místně omezené reklamy a do propagačních akcí, tak jak je stanoveno v příloze č. 5 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást, a to v rozsahu, který musí být odsouhlasen franšízorem. K zajištění jednoty reklamy a prezentace značky franšízora se zavazuje franšízant užívat po dobu trvání této smlouvy pouze ty předlohy, které obdrží od franšízora.
 • Franšízant se zavazuje, že bude využívat veškerá reklamní označení franšízora podle článku 7. odst. 1 této smlouvy pouze se souhlasem franšízora.

Celou smlouvu naleznete v produktu Firemní právník on-line.